Algemene LedenVergadering

Zaterdag 30 maart a.s. om 16.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van Ludenti plaats in ons clubhuis. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. U kunt na afloop van de vergadering kennis maken met het nieuwe bestuur.

In het nieuwe bestuur zijn wij nog op zoek naar een 5e bestuurslid. Mocht u interesse hebben, laat het weten!
 
Agenda ALV 2019.
 
1.       Opening en vaststellen agenda
 
2.       Ingekomen stukken
 
3.       Goedkeuren en vaststellen notulen ALV 2018
 
4.       Terugblik 2018
 
5.       Vooruitblik 2019
 
6.       Financiële verantwoording 2018 en Begroting 2019
 
7.       Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2019
 
8.       Voorstel: meerjarig contract Ludenti-BK
 
9.       Decharge bestuur en verkiezing bestuur
 
10.   Rondvraag.
 
ad. 9:
 
Voorzitter Michiel Langelaar stelt zich niet herkiesbaar.
Secretaris Cristel Teusink stelt zich niet herkiesbaar.
Bestuurslid Sabine Eimers stelt zich niet herkiesbaar.
Bestuurslid Ellis Kraaij stelt zich herkiesbaar.

Kandidaat bestuursleden zijn:
Kandidaat Voorzitter: Erwin Hollestelle.
Kandidaat Secretaris: Christel Vasterd.
Kandidaat Penningmeester: Jaap Pieter Elenbaas.
 
Wij hopen jullie allen te zien op zaterdag 30 maart!
Met vriendelijke groet,
het Ludentibestuur

Nieuws Overzicht