Spelregels bar en ledendiensten 2023

De vernieuwde ledendienst spelregels 2023 staan online! 

Spelregels Bar- en Ledendiensten
Er zijn spelregels opgesteld om tot een soepele uitvoering van de bardiensten en ledendiensten te komen.  

A            Algemene spelregels

1.                   Ieder actief seniorlid van Ludenti in de leeftijd van 18 t/m 75 jaar vervult bar- en/of alternatieve ledendiensten, peildatum voor leeftijd is 1 januari van het kalenderjaar. 

2.                   Bestuurs- en commissieleden zijn vrijgesteld van bardiensten en alternatieve ledendiensten, zij vervullen hun taken middels commissie- en bestuurswerk;

3.                   Het bestuur verwacht een minimale inspanning van 8 uur bar- en/of ledendienst per seizoen van elk hierboven genoemd seniorlid. Elke dienst heeft een vooraf bepaalde urenlast. Het seizoen loopt jaarlijks van maart t/m oktober. 

4.                   Inschrijving op bar- en ledendiensten gaat via het rooster in de Ludenti-app of via www.ludenti.nl;

5.                   Een lid dat heeft aangegeven een functie of taak te vervullen, maar gedurende het seizoen de gemaakte afspraken niet nakomt, zal aan het einde van het seizoen alsnog de afkoopsom naar rato van de ledendiensturen (€ 20,= per uur) die nog open staan moeten betalen;

6.                   Vele handen maken licht werk en samen houden we de kosten laag. In geval van dringende redenen is het mogelijk je ledentaken af te kopen. De kosten hiervan bedragen dit jaar €160,-.   Je stuurt daartoe een mail voor 31 juli aan administratie@ludenti.nl;

7.                   Jeugdteamcaptains worden gecompenseerd in ledendiensturen doordat bij hen vier uur op het totaal uit te voeren ledendiensturen in mindering wordt gebracht;

8.                   Aan ouders van jeugdleden die zelf geen lid zijn, wordt door de jeugdcommissie een actieve bijdrage gevraagd in de vorm van bardiensten tijdens jeugdactiviteiten, zoals competitiedagen of toernooien, deze bijdrage valt buiten de reguliere ledendiensten. Voor ouders die zelf lid zijn van Ludenti vallen deze binnen de reguliere ledendiensten;

9.                   Ieder seniorlid dat competitie speelt, wordt door de barcommissie met zijn/haar team ingedeeld voor de bardienst tijdens de competitie speeldagen. Deze uren worden in mindering gebracht op het verplichte aantal ledendiensturen. Het is niet verplicht om de diensten binnen het team zelf op te pakken, zolang het team wel zorgdraagt dat de bardiensten gevuld zijn met personen van 18+ en Ludenti lid zijn. De barcommissie deelt deze diensten in en communiceert hierover met de Team Captains.

10.               Mocht het digitaal inschrijven op ledendiensten om welke reden dan ook, niet lukken, dan neemt het lid zelf tijdig (in ieder geval voor 1 mei) contact op met de vrijwilligers commissie via vrijwilligers@ludenti.nl ;

11.               Mocht het lid om relevante redenen niet in staat zijn om in een seizoen ledendiensten uit te voeren, dan neemt hij/zij zelf voor 31 mei contact op met de vrijwilligers@ludenti.nl. Ook als tijdens het seizoen er soortgelijke situatie ontstaat, neemt het lid hiertoe zelf het initiatief. Indien het lid hiertoe in gebreke blijft, wordt dit aan het einde van het seizoen naar rato verrekend;

12.               De vrijwilligerscommissie zal toezien op een goede naleving van de spelregels. Het bestuur is gerechtigd de spelregels bij te stellen.

 

B            Specifieke spelregels
De specifieke spelregels hebben betrekking op alle senioren (18-75) die zich inschreven voor een taak op een bepaalde datum en tijd.

1.                   Is een ledendienst ingepland, dan kan men deze niet afzeggen, laat staan zonder bericht niet aanwezig zijn. Het is natuurlijk mogelijk om vervanging te regelen d.m.v. het zelf ruilen van de dienst met een ander seniorlid. Ook kan via de Ludenti app deze ledendienst door het lid zelf opnieuw aangeboden worden voor een ander lid;

2.                   Het staat leden vrij diensten van elkaar te vervullen of over te nemen. Het lid dat zijn/haar dienst laat overnemen is zelf verantwoordelijk voor registratie van deze ledendiensturen op zijn/haar eigen naam.

3.                   Bij het niet verschijnen voor de ingeroosterde dienst zal het lid alsnog moeten voldoen aan de afkoopkosten naar rato;

4.                   Het innen van de afkoopkosten geschiedt via incasso aan het eind van het seizoen door de penningmeester.

 

Tot slot
De spelregels worden na elk seizoen geëvalueerd en getoetst op de praktische haalbaarheid en doelmatigheid. Indien nodig zullen de spelregels worden aangepast. Elk nieuw lid zal bij inschrijving worden geïnformeerd over deze spelregels.

Downloads:

Bardienst Overzicht