Spelregels bar en ledendiensten

Er zijn 'spelregels' opgesteld om tot een soepele uitvoering van de bardiensten en alternatieve ledendiensten te komen.

A  Algemene spelregels 

 1. Ieder actief seniorenlid van Ludenti met een leeftijd van 18 t/m 75 jaar vervult bar- en/of alternatieve ledendiensten, peildatum voor leeftijd is 1 januari van het kalenderjaar.
 2. Bestuurs- en commissieleden zijn vrijgesteld van bardiensten en alternatieve ledendiensten, zij vervullen hun taken middels commissie- en bestuurswerk.
 3. Het bestuur verwacht een minimale inspanning van 10 uur bar- en/of ledendienst per seizoen van elk hierboven genoemd seniorlid. Elke dienst heeft een vooraf bepaalde urenlast.
 4. Inschrijving op bar- en ledendiensten gaat via het rooster op de website www.ludenti.nl; uiterste inschrijfdatum 1 mei 
 5. Een lid dat heeft aangegeven een functie of taak te vervullen, maar gedurende het seizoen de gemaakte afspraken niet nakomt, zal aan het einde van het seizoen alsnog de afkoopsom naar rato van de ledendiensturen (€ 10,= per uur) die nog open staan moeten betalen;
 6. De vrijwilligerscommissie zal toezien op een goede naleving van de spelregels. Het bestuur is gerechtigd de spelregels bij te stellen
 7. Vele handen maken licht werk en samen houden we de kosten laag. In geval van dringende redenen is het mogelijk je ledentaken af te kopen. De kosten hiervan bedragen dit jaar € 100,-.  Je stuurt daartoe een mail voor 31 mei aan administratie@ludenti.nl.

B  Specifieke spelregels

De specifieke spelregels hebben betrekking op alle senioren (18-75) die zich inschreven voor een taak op een bepaalde datum en tijd. 

 1. Is een ledendienst ingepland, dan kan men deze niet afzeggen, laat staan zonder bericht niet aanwezig zijn. Het is natuurlijk mogelijk om vervanging te regelen d.m.v. het zelf ruilen van dienst met een ander seniorlid. Je meldt dit de vrijwilligerscommissie EN de desbetreffende contactpersoon van de commissie per mail. Op een ander moment dient de dienst te worden ingehaald. Voor het inplannen hiervan is het lid zelf verantwoordelijk.
 2. Bij het niet verschijnen voor de ingeroosterde dienst zal het lid alsnog moeten voldoen aan de afkoopkosten naar rato.
 3. Het innen van de afkoopkosten geschiedt via incasso aan het eind van het seizoen door  de penningmeester.
 4. Mocht het lid om relevante redenen niet in staat zijn om in een seizoen ledendiensten uit te voeren, dan neemt hij/zij zelf voor 1 mei contact op met de vrijwilligerscommissie via vrijwilligers@ludenti.nl. Ook als tijdens het seizoen er soortgelijke situatie ontstaat, neemt het lid hiertoe zelf het initiatief.
 5. Captains van jeugdteams worden vrijgesteld van ledendiensten, mits zij dit zelf voor 1 juli hebben kenbaar gemaakt bij de vrijwilligerscommissie (vrijwilligers@ludenti.nl).
 6. Het staat leden vrij diensten van elkaar te vervullen of over te nemen. Het lid dat zijn/haar dienst laat overnemen is zelf verantwoordelijk voor registratie van deze ledendiensturen op zijn/haar eigen naam/lidmaatschap.
 7. Mocht het lid het digitaal inschrijven op ledendiensten zelf niet lukken, dan neemt het lid zelf tijdig (in ieder geval voor 1 mei) contact op te nemen met de vrijwilligers commissie. 

Tot slot De spelregels worden na elk seizoen geëvalueerd en getoetst op de praktische haalbaarheid en doelmatigheid. Indien nodig zullen de spelregels worden aangepast. Elk nieuw lid zal bij inschrijving worden geïnformeerd over deze spelregels.  

 

Bardienst Overzicht